df -h

huanglianggu 2022-01-07 19:37:14 阅读数:412

df

df命令可以顯示目前所有文件系統的可用空間及使用情形

df -h

參數 -h 錶示使用「Human-readable」的輸出,也就是在檔案系統大小使用 GB、MB 等易讀的格式。

 

版权声明:本文为[huanglianggu]所创,转载请带上原文链接,感谢。 https://gsmany.com/2022/01/202201071937137068.html