LeetCode刷題1920-簡單-給予排列構建數組

布小禪 2021-08-15 04:45:43 阅读数:684

本文一共[544]字,预计阅读时长:1分钟~
leetcode 1920- 排列

在這裏插入圖片描述

前言

算法作為極其重要的一點,是大學生畢業找工作的核心競爭力,所以為了不落後與人,開始刷力扣算法題!

第一遍,不求最優解,但求能過!!!

1. 題目描述

給你一個 從 0 開始的排列 nums(下標也從 0 開始)。請你構建一個 同樣長度 的數組 ans ,其中,對於每個 i(0 <= i < nums.length),都滿足 ans[i] = nums[nums[i]] 。返回構建好的數組 ans 。

從 0 開始的排列 nums 是一個由 0 到 nums.length - 1(0 和 nums.length - 1 也包含在內)的不同整數組成的數組。

示例 1:

輸入:nums = [0,2,1,5,3,4]
輸出:[0,1,2,4,5,3]
解釋:數組 ans 構建如下:
ans = [nums[nums[0]], nums[nums[1]], nums[nums[2]], nums[nums[3]], nums[nums[4]], nums[nums[5]]]
= [nums[0], nums[2], nums[1], nums[5], nums[3], nums[4]]
= [0,1,2,4,5,3]
示例 2:

輸入:nums = [5,0,1,2,3,4]
輸出:[4,5,0,1,2,3]
解釋:數組 ans 構建如下:
ans = [nums[nums[0]], nums[nums[1]], nums[nums[2]], nums[nums[3]], nums[nums[4]], nums[nums[5]]]
= [nums[5], nums[0], nums[1], nums[2], nums[3], nums[4]]
= [4,5,0,1,2,3]

2. 題目解析

這種題,一句話都不想說

3. 代碼

java

class Solution {

public int[] buildArray(int[] nums) {

int n = nums.length;
int[] ans = new int[n];
for (int i=0;i<n;i++){

ans[i] = nums[nums[i]];
}
retyrn ans;
}
}

python

class Solution:
def buildArray(self, nums: List[int]) -> List[int]:
n = len(nums)
ans = [0]*n
for i in range(n):
ans[i] = nums[nums[i]]
return ans

結語

堅持最重要,每日一題必不可少!

在這裏插入圖片描述

版权声明:本文为[布小禪]所创,转载请带上原文链接,感谢。 https://gsmany.com/2021/08/20210815044528091e.html